CRI-CSR

Hệ thống để xác định Chỉ số phản ứng của than cốc (Coke Reactivity Index) và Cường độ than cốc sau phản ứng CSR (Coke Strength after Reaction) theo các tiêu chuẩn ASTM D 5341 và ISO 18894.