Kính hiển vi kỹ thuật số Dino-Lite. Dòng có nguồn sáng đặc biệt

AM4113-FVT Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 50x, 200x
• UV 400nm
• 1.3 Megapixels

AM4113-FV2T Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 50x, 200x
• UV 375nm
• Enhanced 1.3 Megapixels

AM4113T-FV2W Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 50x, 200x
• White / UV LED 375nm
• Enhanced 1.3 Megapixels

AM4113T-FVW Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20 ~ 50x, 200x
• White/UV LED 400nm
• Enhanced 1.3 Megapixels

AM4013MT-FVW Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 50x, 200x
• White / UV LED 400nm
• Enhanced 1.3 Megapixels
• Aluminum alloy housing

AD4113T-I2V Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 200x
• UV 400nm and IR 940nm
• Detachable caps
• 1.3 Megapixels

AM4113FI2T Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 50x, 200x
• Infrared 940nm
• Detachable Caps
• 1.3 Megapixels

AM4113TL-FVW Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 90x Long working distance
• White / UV LED 400nm
• 1.3 Megapixels

AD3713TB Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 200x
• Strobe mode
• Detachable cap
• 640x480 Resolution

AD7013MTL-FI2 Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 90x Long working distance
• 5MP sensor
• Detachable caps
• Infrared 940nm
• Aluminum alloy housing

AM7013M-FIT Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~50x, 200x
• Detachable caps
• 5MP Sensor

AM4013MTL-FVW Dino-Lite Premier
• USB 2.0
• 20x ~ 90x Long working distance
• White / UV LED 400nm
• Enhanced 1.3 Megapixels
• Aluminum alloy housing

THANHANTD., JSC
06/02/2015