Tumbler

Hệ thống trống quay thử nghiệm độ suy giảm (tumble) cho than cốc, quặng sắt và quặng thiêu kết, phù hợp với các tiêu chuẩn ISO và ASTM đã được phát triển và sẵn sàng cung cấp tới khách hàng: ASTM D 3402; ASTM E 279; ASTM D 5341; ISO 3271; ISO 4696-1; ISO 4696-2; ISO 18894.

Các hệ thống khác có thể được thiết kết theo các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.