Điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Chào mừng bạn tới thăm trang thông tin điện tử (website) của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ THƯƠNG HIỆU THÀNH AN (THANHANTD.,JSC).

Bằng việc truy cập vào website này, quý khách đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào. Xin vui lòng đọc các điều khoản sử dụng một cách thận trọng trước khi sử dụng website này. Các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật vào chính mục này. Quý khách đồng thời cũng phải tuân thủ bất kỳ sửa đổi nào nói trên, vì vậy chúng tôi xin đề nghị quý khách truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra các điều kiện và điều khoản có hiệu lực vào từng thời điểm mà quý khách phải tuân thủ.

 GIẢI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa theo luật định, (1) các thông tin trên website này được cung cấp theo đúng nguyên bản của nó và THANHANTD.,JSC sẽ không cam kết hoặc bảo đảm, cho dù là dưới các hình thức rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo mặc định nào về khả năng thương mại và sự phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào. (2) THANHANTD.,JSC không bảo đảm rằng các chức năng trên website này sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi, hoặc các lỗi này sẽ đư ợc khắc phục, hoặc website này hay máy chủ của website này sẽ không có vi-rút hay các phần tử có hại khác. (3) THANHANTD.,JSC không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về tính đúng đắn, chính xác, tin cậy hay bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các thông tin, tài liệu trên website này. Các thông tin và các diễn tả trong website này không diễn tả một cách hoàn chỉnh tất cả các điều khoản, điều kiện hay các loại trừ áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ, mà chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cung cấp các thông tin mang tính tổng quát. Để có được các thông tin đầy đủ, xin quý khách tham khảo các tài liệu liên quan đối với từng sản phẩm hay dịch vụ tương ứng hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Website này có thể được kết nối với những website khác không thuộc thẩm quyền quản lý hoặc không được phát triển bởi THANHANTD.,JSC. THANHANTD.,JSC không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về việc có thể kết nối được với những trang thông tin đó, cũng như THANHANTD.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc đảm bảo tính chính xác của các nội dung được đăng tải trên các thông tin điện tử đó. THANHANTD.,JSC không có bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào đối với việc sử dụng các đường dẫn tạo ra kết nối với các trang thông tin khác. Việc đưa bất kỳ đường dẫn nào có khả năng kết nối đến các trang thông tin bên ngoài sẽ không thể ngầm hiểu hoặc diễn giải rằng THANHANTD.,JSC đã phê duyệt hoặc chấp thuận các trang thông tin đó hoặc các nội dung được đăng tải trên đó. Quý khách theo đây xác nhận và đồng ý rằng Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm đối với việc Quý khách kết nối vào các trang thông tin đó.

 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

THANHANTD.,JSC sẽ cố gắng một cách hợp lý để có được các thông tin chính xác và cập nhật trên website này; tuy nhiên các lỗi hay thiếu sót vẫn có thể xuất hiện. Trong phạm vi tối đa theo luật định, THANHANTD.,JSC không cam đoan hoặc đảm bảo về sự chính xác về nội dung của website này và trong mọi trường hợp, bao gồm cả các trường hợp do sơ suất, THANHANTD.,JSC hay bất kỳ bên nào tham gia vào việc tạo ra, hoặc hình thành website này sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, do quan hệ nhân quả hay do bị phạt do việc sử dụng, hay không thể sử dụng các tài liệu hay thông tin trên website này, ngay cả trong trường hợp THANHANTD.,JSC hay bất kỳ đại diện được ủy quyền nào của THANHANTD.,JSC đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, toàn bộ trách nhiệm của THANHANTD.,JSC đối với các thiệt hại, tổn thất hay các khiếu kiện của quý khách sẽ không được trả cho việc truy cập vào website này.

THANHANTD.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các dạng vi-rút có thể tấn công các thiết bị vi tính hay các tài sản khác của quý khách do hậu quả của việc truy cập, sử dụng, hay lướt qua website này hay việc tải xuống các tài liệu, dữ liệu, đoạn văn, các hình ảnh, phim, hay âm thanh từ website này.

 

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Website này thuộc sở hữu và được vận hành bởi THANHANTD.,JSC. Trừ trường hợp được THANHANTD.,JSC cho phép cụ thể, không ai được phép sao chụp, tái chế, xuất bản lại, tải lên, gửi đi, chuyển hay phân phát bất cứ tài liệu nào từ website này hay bất cứ website nào thuộc sở hữu, vận hành, cho phép hay kiểm soát bởi THANHANTD.,JSC. Quý khách có thể tải xuống các tài liệu được thể hiện trên website này để tự sử dụng cho cá nhân của quý khách, với điều kiện quí khách giữ lại các thông báo về bản quyền hay quyền sở hữu trên các tài liệu đó. Quý khách không được phép phân phát, sửa chữa, chuyển, sử dụng lại, chuyển lại, hay sử dụng các nội dung trên website này, bao gồm các đoạn văn, hình ảnh, âm thanh hay phim cho các mục đích thương mại hay công cộng nếu không nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của THANHANTD.,JSC.

THANHANTD.,JSC không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào về việc sử dụng các tài liệu trên website này của quý khách sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.

 CÁC CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT

Trừ khi được nêu rõ trên website này, THANHANTD.,JSC không cam kết rằng các tài liệu trên website này là thích hợp và có thể dùng được ở bất cứ đâu. Việc quý khách truy cập website này sẽ được xem là do quyết định của riêng quý khách và do đó quý khách sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại địa phương của mình.

Trừ khi được nêu rõ trong này, các thông tin trong website này không được coi như một lời đề nghị bán hay khuyến khích mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của THANHANTD.,JSC. Không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các sản phẩm hay dịch vụ nào được đề nghị hoặc giao kết, hoặc nếu đã được giao kết bởi THANHANTD.,JSC, được xem là có hiệu lực tại các vùng lãnh thổ mà tại đó các giao dịch như vậy là bất hợp pháp theo qui định của pháp luật về sản phẩm, dịch vụ hay bất kỳ luật nào khác của vùng lãnh thổ đó. Một số sản phẩm và dịch vụ có thể không triển khai tại một số vùng lãnh thổ.

 QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI THÔNG TIN

Mọi thông tin, nếu không phải là dữ liệu hay thông tin cá nhân, mà quý khách chuyển đến THANHANTD.,JSC qua website này bằng thư điện tử hay bằng cách khác, bao gồm các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, hay đề nghị sẽ được coi như là các thông tin không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của THANHANTD.,JSC. Các thông tin này, trừ các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái sử dụng, cung cấp, tiết lộ, chuyển thể, xuất bản, phát thanh, hay gửi đi. THANHANTD.,JSC được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay công nghệ có trong các giao dịch của quý khách gửi cho THANHANTD.,JSC qua website này hay bằng bất cứ hình thức nào khác cho bất cứ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.

 LOGO, THIẾT KẾ, GIAO DIỆN VÀ BẢN QUYỀN

Tất cả logo, thiết kế, giao diện là tài sản thuộc sở hữu của THANHANTD.,JSC. Không có bất kỳ quy định hoặc thông tin nào tại website này sẽ được hiểu như là việc cấp bất kỳ giấy phép hay quyền nào dưới hình thức ngầm định hoặc phủ nhận hoặc dưới bất cứ hình thức nào khác để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nội dung nào có trên website này mà không có sự cho phép bằng văn bản của THANHANTD.,JSC. Quý khách không được phép sử dụng các logo, thiết kế, giao diện hay bất kỳ nội dung nào khác có trên website này, trừ việc sử dụng đã được cho phép một cách rõ ràng tại website này.

Các hình ảnh trên website này là tài sản của THANHANTD.,JSC, hoặc chỉ được phép sử dụng theo chấp thuận của THANHANTD.,JSC. Bất kỳ việc sử dụng hình ảnh trái phép nào đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, luật xuất bản và các quy định sử dụng thông tin.

 CẢNH BÁO VỀ AN NINH

THANHANTD.,JSC rất xem trọng các vấn đề liên quan đến an ninh và bảo mật cho người sử dụng. Do việc thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng luôn tiềm ẩn các rủi ro, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đó. Nhằm mục đích bảo vệ sự riêng tư của quý khách, website này đã được bảo vệ bằng công cụ bảo mật hiện đại và tiên tiến nhất.

 CÁC MÂU THUẪN VỀ TỪ NGỮ

Nếu có sự khó hiểu hoặc mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, giữa các mục khác nhau, hãy liên hệ với chúng tôi để được xác nhận và đính chính.

THANHANTD., JSC
07/07/2013
Chủ đề: dieu khoan su dung,