Dilatometer

Hệ thống xác định các đặc tính nở (swelling) của than theo các tiêu chuẩn ISO 349, DIN 51 739, ISO 8264 và ASTM D 5515.