Plastometer

Hệ thống các tính chất nhựa (plastic) của than khi bị nung nóng ở tốc độ không đổi, dưới các điều kiện theo quy định, đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM D 2639 và ISO 10329.