LTD

Hệ thống đo độ suy giảm - tan rã (reduction-disintegration) của quặng theo các tiêu chuẩn ISO 13.930 và ISO 11.257.