CRI - CSR

HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CRI - CSR

Là một thiết bị tự động cho việc xác định Hệ số phản ứng của than cốc - Coke Reactivity Index (CRI) và Cường độ than cốc sau phản ứng - Coke Strength after Reaction (CSR).

Thiết bị này hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quốc tế ASTM D 5341 và ISO 18894.

Hai chỉ số CRI và CSR là các thông số quan trọng nhất được sử dụng để đánh giá chất lượng của than cốc được sử dụng để luyện kim.

Nhiều nhà máy than cốc và lò cao trên toàn thế giới sử dụng CSR như một đặc điểm kỹ thuật quan trọng như độ bền lạnh, kích thước, và hóa học.


    Single Oven System                       Double Oven System                                    Dual Oven System

Hệ thống thử nghiệm CRI-CSR sẵn sàng cho đặt hàng trong 3 cầu hình:

Single Oven System - Hệ thống lò đơn:

Thực hiện một thử nghiệm tại một thời điểm.

Double Oven System - Hệ thống lò kép:

Để nâng cao số lần thử nghiệm có thể thực hiện. Tại mỗi thời điểm kết thúc thử nghiệm ở lò nung thứ nhất, có thể bắt đầu ngay một thử nghiệm khác ở lò nung thứ hai. Thời gian chờ cho nhiệt độ hạ xuống sau mỗi thử nghiệm được tiết kiệm để thực hiện một thử nghiệm khác.

Dual Oven System - Hệ thống lò đôi độc lập:

Cho phép cả hai lò hoạt động đồng thời, hoàn toàn độc lập, hai bài kiểm tra tại một thời điểm. Tất cả các hệ thống được cung cấp với dòng nitơ độc lập, có thể được chuyển vào ống phản ứng khi thử nghiệm.


Hệ thống trống quay (Tumbler) cho việc xác định chỉ số CSR cũng có sẵn trong hai cấu hình: Một đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM và một đáp ứng cho cả hai tiêu chuẩn ASTM và ISO.

THANHANTD., JSC
29/07/2013