Crushing Strenght

Hệ thống xác định cường độ chịu nén (crushing strength) của quặng theo các tiêu chuẩn ISO 4700 và ASTM E 382-83.