Hệ thống thử nghiệm RDI

Với cùng một lò nung và hệ thống điều khiển, được tích hợp với các thiết bị đo lưu lượng khí thích hợp sử dụng với các loại ống phản ứng và chương trình điều khiển nhiệt độ cụ thể, cho phép thực hiện các bài thử nghiệm trên nguyên liệu quặng sắt thô như viên quặng (ore pellets), khối quặng (lumps), quặng thiêu kết (sinter), hoặc trên than cốc (coke), vôi (lime),… theo các tiêu chuẩn như: ISO 7215, ISO 4696-1, ISO 4696-2, ISO 4695, ISO 8371, ISO 4698, ISO 11258.

Bảng dưới đây cho thấy cách cấu hình hệ thống thử nghiệm đa chỉ tiêu được sản xuất bởi R.B.Automazione để thực hiện một số thử nghiệm:

Tiêu chuẩn

Thử nghiệm

Loại vật liệu

Loại ống phản ứng

Nhiệt độ phản ứng

°C

Thời gian phản ứng

Min.

Thành phần khí phản ứng (%)

H2

CO2

CO

N2

Lưu lượng khí phản ứng

L/min

Lưu lượng khí N2 tinh khiết

L/min

Thiết bị phụ trợ

ISO 4696-1

Disintegration

Độ tan rã

Quặng sắt

Loại A

500

60

2

20

20

58

20

20

TB 3000

ISO 4695

Reducibility

Độ khử

Quặng sắt

Loại A

950

240

--

--

40

60

50

25-50

----

ISO 7215

Relative reducibility

Độ khử tương đối

Quặng sắt

Loại A

900

180

--

--

30

70

15

5-15

----

ISO 4696-2

Reduction Disintegration

Độ suy giảm - tan rã

Quặng sắt

Loại A

550

30

--

--

30

70

15

15

TB 3000

ISO 4698

Free swelling

Độ nở tự do

Quặng sắt

Loại A

900

60

--

--

30

70

15

10

1. Pellets support
2. Volume device

ISO 8371

Decrepitation

Độ suy giảm kích thước

Quặng sắt

Loại A

700

30

--

--

--

--

--

--

----

ISO 11258

Reducibility for direct reduction

Độ khử cho suy giảm trực tiếp

Quặng sắt

Loại A

800

90

45

30

15

10

50

25

----

(*) Hệ thống thử nghiệm RDI có thể được tích hợp với một chương trình thử nghiệm và một hệ thống cấp khí thích hợp để tiến hành việc thử nghiệm Chỉ số phản ứng của than cốc (CRI) theo tiêu chuẩn ASTM D 5341ISO 18894.

THANHANTD., JSC
29/07/2013